המכון החרדי למחקרי מדיניות
מרכז הנתונים על שם וואהל

תחומי עניין

תפריט

המכון החרדי למחקרי מדיניות
מרכז הנתונים על שם וואהל

תחומי עניין

תפריט

חינוך

בלוח מוצגים מאפייני בתי ספר לפי קבוצת השתייכות וזרמי החברה החרדית, וכן פיזור גאוגרפי של תלמידים חרדים ביחס לרשות

כדאי לדעת

בלוח מוצגים מדדים שונים בנושא הרגלי נסיעה בקרב חרדים, יהודים לא חרדים וערבים. המדדים עומדים לניתוח באופן אינטראקטיבי, כך שניתן לראות את תמונת המצב הנוכחית של הקבוצות בישראל, להשוות בין זמני נסיעה למקום העבודה ופעילויות נוספות, אמצעי התחבורה העיקרי בו נעשה שימוש להגעה לפעילות, וכן מבט על פעילויות הנעשות בתוך ומחוץ יישוב המגורים על פי מגזר, מגדר, סטטוס תעסוקתי, השכלה ויישוב מגורים.

הנתונים המוצגים בלוח המחוונים מתבססים על עיבודי המכון החרדי למחקרי מדיניות לנתונים מנהליים המופיעים במערכת מבט רחב ובמערכת שקיפות בחינוך.
מערכות אלו פותחו על ידי מינהל תיקשוב ומערכות מידע יחד עם המנהל לכלכלה ותקציבים במשרד החינוך.

זיהוי המוסדות החרדיים נעשה על ידי מומחי השטח וצוות מחלקת המחקר של המכון החרדי. פירוט מתודולוגי לאופן זיהוי המוסדות החרדיים נמצא בעמוד מתודולוגיה באתר.

להמשך קריאה >>

המדד הסוציו-אקונומי: מבוסס על הגדרת הלמ”ס. המדד החברתי-כלכלי מבוסס על שקלול 14 שדות בתחומי הדמוגרפיה, ההשכלה, תעסקה ואיכות חיים. להלן פירוט חלקי של השדות: חציון גיל; היחס בין סך בני 0-19 (אוכלוסייה צעירה) ובני 65 ומעלה (אוכלוסייה מבוגרת); אחוז משפחות עם 4 ילדים ויותר; .ממוצע שנות לימוד של בני 25-54; אחוז בעלי תואר אקדמי מבני 27-54; אחוז בעלי הכנסה מעבודה מתוך בני 25-5, אחוז נשים בנות 25-54 שאין להן הכנסה מעבודה שכירה ו/או עצמאית; אחוז בעלי הכנסה מעבודה יותר מפעמיים השכר הממוצע; אחוז בעלי הכנסה מעבודה מתחת לשכר המינימום; אחוז מקבלי הבטחת הכנסה והשלמת הכנסה בזקנה ושאירים (זו”ש) מתוך בני 20 ומעלה; הכנסה חודשית ממוצעת לנפש; ממוצע כלי רכב לבני 17 ומעלה; ממוצע אגרה בעד רישיון רכב (הערכה של שווי הרכב); ממוצע מספר ימי שהייה בחו”ל. תחום הערכים של של המדד-החברתי כלכלי נע בין הערך המינאלי של 3.1- למקסימום 2.1.

השימוש בנתונים ובמידע המופיעים באתר זה מוגנים על פי הדין ומותרים לשימוש אך ורק לצרכי מחקר או על ידי גורמים שאינם מסחריים ושלא למטרות רווח. וזאת בכפוף למתן קרדיט הולם למכון החרדי למחקרי מדיניות וקרן וואהל.

כל שימוש שלא הותר כאמור לעיל, מחייב קבלת הרשאה מפורשת לשימוש. אותה ניתן לבקש באמצעות פנייה לדוא”ל: [email protected]

עובדים קרוב לבית
68% מהנשים החרדיות עובדות ביישוב מגוריהן, לעומת 46% בקרב היהודיות הלא-חרדיות. בקרב הגברים החרדים, 51% מהם עובדים ביישוב מגוריהם, לעומת 32% בקרב היהודים הלא-חרדים.
השכר עולה, אך בקצב נמוך
בין השנים 2000-2020 שכרם של הגברים החרדים עלה ב-18%, זאת לעומת עלייה של 57% בקרב הגברים היהודים הלא-חרדים.
הגברים עובדים פחות – ומרוויחים פחות
שיעור התעסוקה בקרב הגברים החרדים עומד על 52%, לעומת כ-85% בקרב גברים יהודים לא-חרדים. בהתאם, השכר הממוצע של גבר חרדי נמוך ב-50% לעומת גבר שאינו חרדי (8,800 ש"ח לעומת 17,000 ש"ח).
מחסום שפה
כ-20% מהמשתמשים החרדים באינטרנט ציינו שנתקלו בקשיים בגלישה עקב אי ידיעה מספקת של השפה האנגלית
סינון אתרים
כ-85% מהמחוברים לאינטרנט, הביתי או הסלולרי, משתמשים בסינון אתרים (90% מבעלי החיבור הביתי לאינטרנט, 73% מבעלי החיבור הסלולרי)
חוששים מהשלכות חינוכיות
76% מהחרדים הביעו חשש ששימוש באינטרנט יפגע בחינוך הילדים
שליחת דואר אלקטרוני
27% מהאוכלוסייה החרדית העידו כי אינם יודעים או הינם בעלי שליטה מועטה בשימוש בדוא"ל
צריכת חדשות
עיתונות מודפסת הוא האמצעי הפופולרי ביותר לעדכוני חדשות במגזר החרדי, אתרי האינטרנט רק במקום השני

קישורים נוספים למחקרים, ניירות עמדה ומאמרים בנושא:​

לוחות נתונים בנושאים נוספים

סגירה

אודות המיזם

נתונים, אילוסטרציה

מרכז הנתונים והידע של המכון החרדי וקרן וואהל מנגיש באופן אינטראקטיבי נתונים בתחומים: תעסוקה, רשויות מקומיות,תחבורה, צרכנות, חינוך, דיגיטציה, דמוגרפיה ותחומים נוספים.

שיטת העבודה

סיווג הפרטים החרדים במקורות הנתונים השונים של לוחות המחוונים נעשה בשני אופנים: עבור לוחות שמקור הנתונים שלהם מבוססי סקר, נשענו על דיווח ההגדרה העצמית של הפרטים בסקר; עבור לוחות המבוססים על מקורות מנהליים, התבססנו על תהליך טיוב איכותני של מוסדות מערכת החינוך שבוצע על ידי מומחי שטח של המכון החרדי, ושימוש באלגוריתם מבוסס חוקים ולמידת מכונה שנבנה על ידי צוות המחקר של המכון החרדי, אשר מתבסס על תהליך טיוב איכותני של נתוני חינוך ונתונים מנהליים. 

תהליך הטיוב האיכותני כלל בין היתר זיהוי מוסדות לימוד כחרדים וסיווגם לפי זרם ותכונות המוסד. על בסיס תהליך הטיוב האיכותני פיתח המכון אלגוריתם לזיהוי מיטבי של פרטי החברה החרדית בנתונים מנהליים.

  • נתוני לוח מחוונים בנושא דיגיטציה מבוסס על קובץ PUF (קובץ לשימוש ציבורי) של הסקר החברתי של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בשנת 2020 אשר עסק בנושא “ישראל בעידן הדיגיטלי”. מדגם הסקר מונה כ-7,249 משיבים בני 20 ומעלה המייצגים 5.7 מיליון איש בגילאים אלו באוכלוסיית ישראל. 
  • לוח מחוונים בנושא צרכנות מבוסס על קבצי PUF של סקרי הוצאות משקי בית בשנים 2014-2019 של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בכל שנה מונה הסקר בממוצע כ-8,500 משקי בית, המייצגים 97% מאוכלוסית משקי הבית בישראל. איחוד הסקרים לשנים 2014-2019 מונה כ-51,554 משקי בית. 
  • לוח מחוונים בנושא רשויות מבוסס על איחוד קבצי רשויות המעובדים על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה (הלמ”ס). קבצי רשויות כוללים מידע על 255 הרשויות המקומיות בישראל  (77 עיריות, 124 מועצות מקומיות ו-54 מועצות אזוריות). נתונים בנושאי דמוגרפיה, ממ”ג, איכות הסביבה, התקציב, החינוך, פשיע, שכר, מים ובינוי מבוססים על מקורות מנהליים. יתר הנתונים מבוססים על סקר כוח אדם והסקר החברתי. קובץ הרשויות המאוחד כולל את קבצי השנים 1999-2020 ומונה כ-4568 רשומות. 
  •  לוח מחוונים בנושא תחבורה מבוסס על עיבודים עבור קובץ אחוד של סקרי הרגלי נסיעה  2010-2019 שהוכן על ידי משרד התחבורה – מינהל תכנון ופיתוח תשתיות. הקובץ האחוד כולל מידע על 38,547 משקי בית וכולל בין 2,000 ל-10,000 משקי בית עבור כל אחד המטרופולינים השונים בארץ. 
  • לוח מחוונים בנושא חינוך מבוסס על עיבודי נתונים מנהליים המופיעים מערכת מבט רחב, ומערכת שקיפות בחינוך. מערכות אלו פותחו על ידי מינהל תיקשוב ומערכות מידע והמנהל לכלכלה ותקציבים במשרד החינוך. 

 

לוחות המחוונים בתחומים דמגורפיה, תעסוקה, השכלה ודיור מבוססים על נתונים רשמים של המדינה ברמת הפרט (להלן נתונים מנהליים). לוחות אלו נבנו על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בהנחיית המכון החרדי. חשוב לציין כי כל נתוני המקור ברמת הפרט עברו התממה טרם בניית הלוחות, ונתוני הפרט אינם ניתנים לגישה ישירה או עקיפה דרך לוחות המחוונים באתר.

סגירה

תחומי עניין

תעסוקה
רשויות מקומיות
תחבורה
צרכנות
חינוך
דיגיטציה
בחירות
דמוגרפיה
פרישה גיאוגרפית
השכלה גבוהה

סגירה

נשמח לשמוע מכם!

הצוות שלנו פועל לשיפור והרחבת מרכז הנתונים בכל עת.
אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה שעולה, ולשתף אותנו בהערות ובקשות אודות מרכז הנתונים

נשמח לשמוע מכם!

הצוות שלנו פועל לשיפור והרחבת מרכז הנתונים בכל עת.
אנו מזמינים אתכם ליצור איתנו קשר בכל שאלה שעולה, ולשתף אותנו בהערות ובקשות אודות מרכז הנתונים

לכל שאלה, שיתוף פעולה או תיאום פגישה